počet produktů: 0
cena: 0,00 Kč
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 26
týden: 91
celkem: 89305
nejprodávanější produkty

Všeobecné obchodní podmínky

Všebecné obchodní podmínky společnosti STAVZA s.r.o., se sídlem Srubec, Borovanská 731, 370 06 České Budějovice, IČ: 051 16 775

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávky a prodej zboží obchodovaného společností STAVZA s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím, kterým je zákazník e-shopu. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 sb. Občanský zákoník a u zákazníků, kteří nejsou podnikateli dále i zákona č.634/1992 sb. Zákon o ochraně spotřebitele a dále těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Prodávající není výrobcem prodávaného zboží a toto dodává v jakosti uváděné výrobcem nebo dovozcem. Na prodávané zboží bylo výrobcem nebo dovozcem vydáno prohlášení o shodě, pokud zboží této povinnosti podléhá. Na základě požadavku budou prohlášení o shodě a certifikáty kupujícímu prodávajícím předány.

 

2. Objednávka zboží

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Prezentace zboží na webových stránkách má pouze informativní charakter a není  nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na prezentované zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 se nepoužije.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň cenovou nabídkou a návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy (zálohové faktury) kupujícím. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybných nebo nepravdivých údajů na objednávce.

Prodávající vede skladem pouze část nabízeného zboží, dostupnost zboží je uvedena u jednotlivých produktů.  Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případech, kdy dodavatel zboží není z jakéhokoliv důvodu schopen zboží dodat v požadovaném množství, kvalitě a termínu. Prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu i v případě, že kupujícím nebyla do 14 ti dnů od vystavení zálohové faktury provedena úhrada kupní ceny zboží. Kupující souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické formě e-mailem.

3. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky může proběhnout pouze telefonicky na čísle 602 715 068  nebo písemně e-mailem info@netstavebniny.cz . V případě zrušení objednávky mohou být objednávajícímu účtovány náklady vzniklé dodavateli v souvislosti se zrušenou objednávkou.

 

4. Dodací a přepravní podmínky

Dodávka je splněna :

Předáním zboží v místě určeném kupujícím – v případě kdy dopravu zajišťuje prodávající vlastními nebo sjednanými dopravními prostředky,

Předáním zboží v odběrném místě prodávajícího je možný pouze po předchozí dohodě a v dohodnutém času. Odvoz zajišťuje kupujicí buď vlastním nebo kupujícím sjednaným dopravním prostředkem. V případě, že kupující nebude osobně přítomen předání a převzetí zboží, musí být kupujícím sjednaný přepravce vybaven plnou mocí kupujícího, opravňující jej k převzetí zboží nebo musí být kupujícím e-mailem sděleno prodávajícímu jméno přebírající osoby a  typ a registrační značka vzidla. U výrobků, které nejsou standardně skladem může být v tomto případě kupujícímu doúčtována cena za přepravu zboží od dodavatele na odběrné místo.

Přeprava zboží, kterou si kupující sjednal sám, je provedena na náklady a nebezpečí kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje kupující, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že přepravu zajišťuje prodávající vlastním dopravním prostředkem nebo dopravní prostředek sjednává, je cena za dopravu a vykládku obsažena buď v ceně zboží nebo je uvedena jako samostatná položka na faktuře. Podrobné podmínky a ceny dopravy viz sekce Doprava.

 

5. Vrácení zboží zákazníkem

Zákazník (pouze nepodnikatel) může vrátit zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Toto se netýká zboží, které bylo osobně zákazníkem převzato u prodávajícího. Prodávající se zavazuje ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení zboží sdělit kupujícímu, zda jeho žádosti o vrácení zboží bude vyhověno. Podmínkou vrácení zboží je, že zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a zboží ani obal nesmí být poškozeny. V případě vrácení zboží již opotřebeného nebo obalu nepoužitelného pro další prodej zboží vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující je povinen vrátit nebo zaslat zboží na adresu výdejního místa prodávajícího, popřípadě i na jiné místo, vždy ale po předchozí dohodě s prodávajícím za předpokladu souhlasu obou stran s tímto postupem.  Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Prodávající má nárok od kupní ceny vráceného zboží odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Dle § 1832 Občanského zákoníku je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu do 14 ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu před vrácením zboží.

 

6. Platební podmínky

Platba za dodané zboží může být provedena pouze bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

 

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je u zboží, které je skladem obvykle do 3 pracovních dnů maximálně do 5 ti pracovních dnů. U zboží označeného „skladem u dodavatele“ je dodací lhůta obvykle do 10-ti pracovních dnů, maximálně do 15-ti pracovních dnů. Uvedené lhůty jsou pouze informativní, termín dodání může být ovlivněn aktuálními zásobami daného druhu zboží v našem skladu nebo ve skladu dodavatele. U zboží na objednávku jsou dodací lhůty individuální a budeme Vás nich ještě před potvrzením zakázky informovat.

 

8. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č.89/2012 sb. Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele. Záruční lhůta a odpovědnost prodávajícího za vady se řídí obecně závaznými předpisy. Kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části, není li tento postup neúměrný k povaze vady.

Reklamaci kupující podává písemnou formou zasláním reklamačního dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o obsahu reklamace, termínu jejího uplatnění, kupujícím požadovaném způsobu vyřešení a dále potvrzení o způsobu vyřešení reklamace a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

9. Závěrečná ustanovení

Vzniklé spory se obě strany zavazují řešit přednostně dohodou vedoucí k dosažení smíru. Spotřebitel má právo na řešení sporů před českou obchodní inspekcí, kontakty viz https://www.coi.cz/.V případě, že nebude smíru dosaženo, budou spory řešeny příslušným soudem v ČR.

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).