možnosti plateb
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 3
týden: 215
celkem: 242886

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STAVZA s.r.o., se sídlem Srubec, Borovanská 731, 370 06 České Budějovice, IČ: 051 16 775

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávky a prodej zboží obchodovaného společností STAVZA s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím, kterým je zákazník e-shopu. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č.89/2012 sb. Občanský zákoník a u zákazníků, kteří nejsou podnikateli dále i zákona č.634/1992 sb. Zákon o ochraně spotřebitele a dále těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, které upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Prodávající není výrobcem prodávaného zboží a toto dodává v jakosti uváděné výrobcem nebo dovozcem. Na prodávané zboží bylo výrobcem nebo dovozcem vydáno prohlášení o shodě, pokud zboží této povinnosti podléhá. Na základě požadavku budou prohlášení o shodě a certifikáty kupujícímu prodávajícím předány.

 2. Objednávka zboží

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě, která je uzavřena okamžikem prodávajícím potvrzené objednávky. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejí z údajů výrobců. Prezentace zboží na webových stránkách má pouze informativní charakter a není  nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na prezentované zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň cenovou nabídkou a návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až potvrzením objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech (kdy cena zboží přesahuje částku 5000,- Kč), si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat, aby ke vzniku kupní smlouvy došlo až písemným potvrzením objednávky a úhradou finanční zálohy (zálohové faktury) kupujícím. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé uvedením chybných nebo nepravdivých údajů na objednávce. Pro vyloučení pochybností platí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

Dostupnost zboží je uvedena u jednotlivých produktů. Kapacita skladu na odběrném místě je omezená, zboží s dostupností skladem může být umístěno i ve skladech výrobců nebo dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v případech, kdy dodavatel zboží není z jakéhokoliv důvodu schopen zboží dodat v požadovaném množství, kvalitě a termínu nebo v případě, že dojde ke změně ceny od dodavatele v době mezi objednávkou zboží kupujícím a jeho dodáním. Prodávající je oprávněn neuzavřít kupní smlouvu i v případě, že kupujícím nebyla do 5 ti pracovních dnů od vystavení zálohové faktury provedena úhrada kupní ceny zboží.

V případě, že je zboží dodáváno na vratných paletách nebo v jiných vratných obalech, bude cena těchto obalů započtena do celové ceny objednávky. Kupující bude o výši ceny vratných obalů, včetně ceny za jejich opotřebení, informovám a objednávka se stává závaznou až po potvrzení celkové ceny objednávky včetně ceny vratných obalů zákazníkem. Nepoškozené vratné obaly může kupující vrátit nejpozději do 5-ti měsíců od dodání zboží na výdejním místě. Cena za vrácené obaly snížená o cenu za jejich opotřebení bude kupujícímu zaslána na jím uvedený účet do 14-ti dnů od převzetí vratných obalů prodávajícím.

Kupující souhlasí se zasláním daňového dokladu v elektronické formě e-mailem.

3. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku (měnit ji a opravovat), tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Zrušení již potvrzené objednávky může proběhnout pouze telefonicky na čísle 602 715 068  nebo písemně e-mailem info@netstavebniny.cz . V případě zrušení objednávky mohou být objednávajícímu účtovány náklady vzniklé dodavateli v souvislosti se zrušenou objednávkou.

 

4. Dodací a přepravní podmínky

Dodávka je splněna :

Předáním zboží v místě určeném kupujícím – v případě kdy dopravu zajišťuje prodávající vlastními nebo sjednanými dopravními prostředky.

Předáním zboží v odběrném místě prodávajícího je možné pouze po předchozí dohodě a v dohodnutém čase. Odvoz zajišťuje kupující buď vlastním nebo kupujícím sjednaným dopravním prostředkem. V případě, že kupující nebude osobně přítomen předání a převzetí zboží, musí být kupujícím sjednaný přepravce vybaven plnou mocí kupujícího, opravňující jej k převzetí zboží nebo musí být kupujícím e-mailem sděleno prodávajícímu jméno přebírající osoby a  typ a registrační značka vozidla. Cena za přepravu zboží na odběrné místo generovaná automaticky systémem může být prodávajícím upravena v závislosti na druhu zboží a přepravní vzdálenosti. V takovém případě bude její výše kupujícímu zaslána k odsouhlasení před potvrzením objednávky. V případě že cena dopravy na odběrné místo resp. celková cena zakázky včetně dopravy nebude kupujícím odsouhlasena do pěti pracovních dnů, bude objednávka považována za zrušenou ze strany kupujícího a bude stornována..

Přeprava zboží, kterou si kupující sjednal sám, je provedena na náklady a nebezpečí kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje kupující, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že přepravu zajišťuje prodávající vlastním dopravním prostředkem nebo dopravní prostředek sjednává, je cena za dopravu a vykládku obsažena buď v ceně zboží nebo je uvedena jako samostatná položka na faktuře. Podrobné podmínky a ceny dopravy viz sekce Doprava.

 

5. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží zákazníkem

Zákazník (pouze nepodnikatel) může od kupní smlouvy odstoupit a vrátit zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. Toto se netýká zboží, které bylo osobně zákazníkem převzato u prodávajícího. Podmínkou vrácení zboží je, že zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů a zboží ani obal nesmí být poškozeny. V případě vrácení zboží již opotřebeného nebo obalu nepoužitelného pro další prodej zboží vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, který je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující je povinen vrátit nebo zaslat zboží na adresu výdejního místa prodávajícího, popřípadě i na jiné místo, vždy ale po předchozí dohodě s prodávajícím za předpokladu souhlasu obou stran s tímto postupem.  Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Prodávající má nárok od kupní ceny vráceného zboží odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Dle § 1832 Občanského zákoníku je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu do 14 ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu před vrácením zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží – k dodržení lhůty postačí, pokud kupující prokazatelně odešle sdělení o uplatnění práva odstoupení před uplynutím lhůty. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího uvedenou na formuláři či na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedené ve formuláři.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Platební podmínky

Platba za dodané zboží může být provedena v hotovosti při vlastním odběru zákazníkem na odběrném místě nebo dobírkou, dále prostřednictvím platební brány ComGate nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Možnosti platby jsou závislé na zvoleném typu dopravy a druhu objednaného zboží a systémem jsou použitelné možnosti platby nabídnuty individuálně pro každou jednotlivou objednávku.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí zboží kupujícím ve vlastnictví prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta je u zboží, které je skladem obvykle do 5 ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. U zboží označeného „skladem u dodavatele“ je dodací lhůta obvykle do 10-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Uvedené lhůty jsou pouze informativní, v případě, že skladové zásoby prodávajícího nebo jeho dodavatelů nebudou postačovat k pokrytí konkrétní objednávky kupujícího může být termín dodání prodloužen. V takovém případě bude prodávající kupujícího o termínu dodání objednaného produktu neprodleně informovat a v případě nesouhlasu kupujícího s prodlouženým termínem dodání bude objednávka zrušena. U zboží na objednávku jsou dodací lhůty individuální a kupující bude o její délce informován před potvrzením  objednávky.

 

8. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č.89/2012 sb. Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 o ochraně spotřebitele. Záruční lhůta a odpovědnost prodávajícího za vady se řídí obecně závaznými předpisy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží, není li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě uvedeno jinak nebo v kupní smlouvě sjednáno jinak. Je-li na zboží uvedeno datum spotřeby, záruka se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Kupující má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části, není li tento postup neúměrný k povaze vady.

Reklamaci kupující podává písemnou formou zasláním reklamačního dopisu na adresu sídla prodávajícího nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o obsahu reklamace, termínu jejího uplatnění, kupujícím požadovaném způsobu vyřešení a dále potvrzení o způsobu vyřešení reklamace a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

9. Závěrečná ustanovení

Vzniklé spory se obě strany zavazují řešit přednostně dohodou vedoucí k dosažení smíru. Spotřebitel má právo na řešení sporů před českou obchodní inspekcí, kontakty viz https://www.coi.cz/.V případě, že nebude smíru dosaženo, budou spory řešeny příslušným soudem v ČR.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a právními předpisy ČR doplňujícími některá jeho ustanovení.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Formulář se uplatní pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem.

Oznámení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů

Prodávající: STAVZA s.r.o., se sídlem Srubec, Borovanská 731, 370 06 České Budějovice, IČ: 051 16 775

e-mail: 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy ohledně tohoto zboží:

Číslo dokladu: ......................................................................................

Číslo objednávky: ...................................................................................

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): .............................................................


 

Údaje Kupujícího:

Jméno a příjmení: ...................................................................................

Adresa: .............................................................................................

Telefon: ............................................................................................

E-mail: .............................................................................................

Bankovní účet, na který žádáte vrácení kupní ceny: ..................................................

Veden u banky: ......................................................................................


 

Datum: ......................


 

Podpis (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

.....................................................................................................

 

 

X

Tento e-shop využívá soubory cookies a bez jejich použití není schopen plně fungovat. Vaše souhlas s jejich používáním nám pomáhá poskytovat vám lepší služby. Pokud nesouhlasíte se sběrem cookies na tomto webu, můžete ho kdykoli opustit.